Regulamin zajęć grupowych

Regulamin Studio Fizjo-Fitness - Izabela Kura opublikowany w dniu 12.01.2024 r.

I. Uczestnictwo w zajęciach grupowych

 1. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Fizjo-Fitness Studio mogą być tylko osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin w formie pisemnej oraz uregulowały opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na terenie Recepcji studia lub stronie internetowej www.fizjofitness.pl

 2. Na sali treningowej, podczas zajęć, mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort uczestników zajęć, osoby towarzyszące, nie będące uczestnikami, nie mogą przebywać na terenie sal treningowych.

 3. Z zajęć grupowych mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko i wyłącznie za zgodą prowadzącego oraz za zgodą opiekuna prawnego, o ile przedstawią pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy ze Fizjo-Fitness Studio na podpisanie niniejszego regulaminu oraz na udział w zajęciach. Dzieci oraz młodzież poniżej 16 roku życia mogą przebywać na zajęciach razem z opiekunem prawnym.

 4. Zapisy na zajęcia przyjmowane są najwcześniej 30 dni przed zajęciami i najpóźniej 12 godziny przed zajęciami.

 5. Na zajęcia należy przyjść ok. 15 min przed ich rozpoczęciem, jeśli przyjdziesz wcześniej – prosimy poczekaj na recepcji lub w szatni.

 6. Podczas zajęć obowiązuje wygodny strój. Ćwiczymy w skarpetach, bądź na boso (na ten moment obuwie sportowe nie obowiązuje). Prosimy także o wyłączenie lub wyciszenie (i wyłączenie wibracji) telefonów tak, aby nikogo nie rozpraszały.

 7. Zdejmij wszelką biżuterię i zegarek. Unikaj odzieży z elementami metalowymi lub biżuterii, która mogłaby uszkodzić maty lub sprzęt sportowy. Włosy powinny być upięte w taki sposób, aby nie odwracały uwagi od poprawnego wykonywania ćwiczeń.

 8. Na salę można wnosić napoje wyłącznie w zamkniętej butelce.

 9. Do dyspozycji uczestników zajęć grupowych jest dostępna szatnia, w której dostępne są szafki zamykane na klucz. Uczestnicy mogą także skorzystać z prysznica, w związku z czym prosimy o korzystanie z własnych ręczników i płynów higienicznych oraz zachowanie czystości po skorzystaniu z łazienki.

II. Bezpieczeństwo

 1. Fizjo-Fitness Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 2. Z usług Fizjo-Fitness Studio mogą korzystać osoby zdrowe, które nie mają przeciwwskazań lekarskich do podjęcia udziału w poszczególnych zajęciach. Jeżeli uczestnik zajęć nie jest pewny, czy może uczestniczyć w danych zajęciach – zachęcamy do konsultacji lekarskiej bądź konsultacji z fizjoterapeutą.
 3. Uczestnik zajęć w Fizjo-Fitness Studio ponosi pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia. W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność ponosi opiekun prawny.
 4. Za rzeczy pozostawione w szatni Fizjo-Fitness Studio nie bierze odpowiedzialności, ale dokłada wszelkich starań, żeby osoby postronne nie miały dostępu do szatni podczas trwania zajęć grupowych.
 5. Przed wejściem na salę treningową obowiązuje zmiana obuwia. Obuwie zostawiamy przed wejściem na salę bądź w szatni. Instruktor ma prawo nie wpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.
 6. Instruktor ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach osób, które, zakłócają ich przebieg, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku stwierdzenia, że ich stan zdrowia lub kondycji psychofizycznej nie pozwala na bezpieczny i komfortowy udział w zajęciach. W takim przypadku zajęcia uznaje się za odbyte i wejście zostaje usunięte z karnetu. Nie podlega zwrot kosztów za zajęcia.
 7. Zabrania się przebywania na salach treningowych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali treningowej należy podporządkować się poleceniom instruktora.
 8. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń Instruktora, odpowiedzialność ponosi uczestnik.
 9. Osoby przebywające na terenie Fizjo-Fitness Studio zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż, oraz poleceń przedstawicieli Fizjo-Fitness Studio, a także zachowania czystości, poszanowania mienia Fizjo-Fitness Studio i innych uczestników zajęć.

III. Sprawy organizacyjne dotyczące zajęć

 1. Zajęcia w Fizjo-Fitness Studio posiadają różny czas ich trwania, w zależności od rodzaju zajęć, natomiast mieszczą się w zakresie 50 – 90min. Szczegółowa informacja na ten temat znajduję się w grafiku na stronie internetowej www.fizjofitness.pl.
 2. Uczestnikiem zajęć Fizjo-Fitness Studio może być tylko osoba wpisana na listę uczestników danej grupy. Liczba osób w każdej grupie jest ograniczona i nie może być większa niż 12 osób. W przypadku dużej ilości chętnych lub w sytuacjach losowych (błąd systemu zapisów) możliwe jest jednorazowe zwiększenie liczby uczestników tylko i wyłącznie za zgodą prowadzącego i pozostałych osób ćwiczących. Nie dotyczy zajęć prowadzonych online.
 3. Uczestnicy mogą uczestniczyć tylko na zajęciach w grupie, do której są zapisani. W przypadku nieobecności, wejście jest automatycznie kasowane z karnetu i uznane jako odbyte, jeżeli uczestnik nie odwoła rezerwacji w terminie min do 12h wcześniej. Nie ma możliwości zawieszenia karnetu (np. w przypadku wyjazdu). Prosimy o przemyślenie zakupów odpowiednich karnetów.
 4. Fizjo-Fitness Studio zapewnia uczestnikom odpowiedni sprzęt do wykonywania ćwiczeń w ramach zajęć. Jednakże, nie jest w stanie zagwarantować indywidualnego dostępu do sprzętu podczas zajęć prowadzonych w formie grupowej. Gwarantowane jest indywidualne wykorzystanie sprzętu sportowego tylko w przypadku zajęć indywidualnych, które są dostępne w ramach oferty Fizjo-Fitness Studio.
 5. Odwołanie obecności na zajęciach możliwe jest z wyprzedzeniem 12-godzinnym. W przypadku nieodwołania lub odwołania, ale ze zbyt krótkim wyprzedzeniem (tzw. „późne anulowanie”) uczestnik ponosi koszt zajęć. Uczestnikowi, który ma aktywny karnet zajęcia nieodwołane będą odpisywane z karnetu. Uczestnik, który nie miał aktywnego karnetu, będzie w takiej sytuacji zobowiązany uregulować płatność za zajęcia do 7 dni od daty odbywania się danych zajęć, w których miał uczestniczyć. Regulacja tej płatności odbywa się w Fizjo-Fitness Studio bądź przelewem na konto bankowe.
 6. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających w zajęciach danej grupy, Fizjo- Fitness Studio zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością czasową uczestnika zajęć i żadne zajęcia nie będą uczestnikowi odpowiadały, Fizjo-Fitness Studio zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej, dokonanej przez uczestnika płatności na rzecz innych zajęć albo do dokonania zwrotu danej płatności.
 7. Fizjo-Fitness Studio zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w następujących przypadkach:
  1. brak wystarczającej liczby osób chętnych do udziału w danych zajęciach (minimalna ilość to 5 osób, w razie niezebrania się grupy zajęcia będą odwołane, a zapisanym uczestnikom przedłuża się karnet o jedno wejście)
  2. zmniejszenie się liczby uczestników w trakcie trwania zajęć
  3. połączenie grup, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie doszło do skutku – w takich przypadkach nastąpi proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty.
  4. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, Fizjo-Fitness Studio ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego na zastępstwo, na dane zajęcia, bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.
  5. W przypadku odwołania zajęć przez organizatora karnet przedłuża się o ilość odwołanych zajęć w danym miesiącu lub następuje zwrot płatności.
  6. Fizjo-Fitness Studio ma prawo do zmiany grafiku zajęć (terminu, miejsca i instruktora grupy). Fizjo-Fitness Studio zobowiązuje się poinformować uczestników o zmianach minimum 7 dni przed ich wprowadzeniem. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają Uczestnikowi kontynuację udziału w zajęciach, Fizjo-Fitness Studio zwraca niewykorzystaną część opłaty. Wszelkie informacje o zmianach dotyczących grafiku znajda się na stronie internetowej Studia www.fizjofitness.pl.

IV. Karta członkowska/karnety

 1. Karta członkowska Fizjo-Fitness Studio jest nieodpłatna. Jest przyznawana każdemu klientowi Studia, który wykupuje co najmniej pakiet 4, 8 lub 12 zajęć. W przypadku zakupu pojedynczego wejścia na obiekt Fizjo-Fitness Studio, nie ma potrzeby wyrabiania karty.
 2. Klient Fizjo-Fitness Studio ma obowiązek okazania karty członkowskiej przy każdorazowym wejściu do Studia, przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Karta członkowska jest imienna, przypisana do konkretnego klienta. Udostępnianie karty osobom trzecim jest zabronione.
 4. Nie można przekazywać karnetu innym osobom oraz odrabiać zajęcia za inną osobę.
 5. W momencie zagubienia karty członkowskiej należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie recepcję studia. Wyrobienie nowej karty nastąpi po weryfikacji danych osobowych.
 6. Karnet ważny jest przez 28 dni od daty sprzedaży. Klient ma możliwość wyboru wariantu karnetu miesięcznego:
 • 1 Pakiet – 4 wejścia
 • 2 Pakiet – 8 wejść
 • 3 Pakiet – 12 wejść
 1. W trakcie obowiązywania wykupionego karnetu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez zmniejszenie liczby wejść lub wykorzystywania karnetu przez osoby trzecie.
 2. Karnety nie ulegają przedłużeniu z uwagi na święta, dni ustawowo wolne od pracy czy np brak zajęć w danym okresie np długi weekend.
 3. Pakiet wejść nie jest przypisany do konkretnych zajęć grupowych, natomiast możliwość uczestnictwa w danych zajęciach weryfikowana jest poprzez listę zapisanych uczestników.
 4. Niewykorzystane zajęcia przepadają w momencie zakończenia ważności karnetu. Karnet nie ulega wydłużeniu, nie można go przekazać innej osobie, a za niewykorzystane zajęcia nie są zwracane pieniądze.

V. System płatności

 1. Uczestnicy wnoszą opłatę miesięczną za zajęcia (tzw. „karnet”) lub opłatę za wejście jednorazowe.
 2. Aktualny cennik zajęć dostępny jest w recepcji i na stronie internetowej www.fizjofitness.pl
 3. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana w wysokości zgodnej z cennikiem dostępnym na terenie recepcji lub na stronie www.fizjofitness.pl, przed rozpoczęciem Zajęć.
 4. Fizjo-Fitness Studio zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informację o planowanej zmianie z wyprzedzeniem na stronie www.fizjofitness.pl, Facebooku i Instagramie.
 5. Opłaty w Studio mogą być wnoszone w nastepujących formach:
  1. przelewem bankowym,
  2. gotówką,
  3. kartą płatniczą.
 6. Fizjo-Fitness Studio wystawia faktury w terminie 15 dni od daty zaksięgowania odpowiedniej płatności. Osoba zainteresowana powinna zgłosić się do recepcji w celu poinformowania o chęci otrzymania faktury przed dokonaniem płatności, podając imię i nazwisko uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę). Fakturę można odebrać osobiście lub w drodze mailowej.

VI. Ochrona wizerunku oraz własności intelektualnej

 1. Uczestnik zajęć odgórnie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Fizjo-Fitness Studio w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez Studio i jego patronów. Jeśli uczestnik z różnych przyczyn nie chce upowszechniać swojego wizerunku powinien poinformować o tym fakcie przed robieniem zdjęć lub realizacją filmu. Uczestnik wówczas powinien starać się usunąć z kadru, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom, którzy chcą uczestniczyć w sesji zdjęciowej lub filmowej.
 2. Jeżeli wizerunek uczestnika pojawi się w materiałach reklamowych Fizjo-Fitness Studio wbrew jego woli, może zwrócić się z prośbą o usunięcie zdjęcia lub materiału filmowego w którym pojawia się jego wizerunek, o ile nie będzie to wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Fizjo-Fitness Studio. W innym przypadku takowe koszty ponosi uczestnik zajęć.

VII. Dane osobowe

 1. Każdy klient, aby móc uczestniczyć w zajęciach jest zobowiązany udostępnić nam swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby uczestniczyć w zajęciach.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fizjo-Fitness Izabela Kura.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fizjo-Fitness Izabela Kura.W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Orzeska 7, 43-170 Łaziska Górne lub poprzez wiadomość e-mail.
 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe aktualne i zgodne z prawdą.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności.

VIII. Newsletter

 1. W przypadku wyrażenia przez klienta dodatkowej dobrowolnej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Fizjo-Fitness Studio w celu przesyłania Newslettera zawierającego informacje o nowych wydarzeniach i ofertach Fizjo- Fitness Studio.
 2. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mail klienta.

 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w dole każdego maila bądź też wysyłając maila z prośbą o wypisanie z listy mailingowej.
 4. Fizjo-Fitness Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu i odpowiedniego ogłoszenia ich uczestnikom.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu jak i inne istotne informacje bedą podawane na stronie internetowej www.fizjofitness.pl jak również na Facebooku i Instagramie.
 6. Informacje dotyczące poszczególnych uczestników będą wysyłane bezpośrednio do tych osób na wskazany przez nich numer telefonu lub pocztę mailową.

IX. Zalecenia dla uczestników zajęć

 1. Pamiętaj o nawodnieniu nie tylko po, ale również przed i w trakcie zajęć, jeśli czujesz taką potrzebę.
 2. Nie ćwiczymy bezpośrednio po posiłkach. Od lekkiego posiłku do zajęć musi upłynąć co najmniej 1 godz. Od obfitego – 3 lub 4 godz.
 3. Nie ćwicz po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub silnych leków. Nie należy także ćwiczyć po długotrwałym pobycie na słońcu oraz bezpośrednio po saunie i masażu.
 4. Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze zdrowiem (długotrwałe lub doraźne dolegliwości, schorzenia, kontuzje), menstruację lub jesteś w ciąży, każdorazowo zgłoś ten fakt osobie prowadzącej. W trosce o Twoje bezpieczeństwo dostaniesz wskazówki jak ćwiczyć, aby sobie nie zaszkodzić.
 5. Jeśli podczas zajęć czujesz dyskomfort lub ból (złe samopoczucie, nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach, rwący, piekący lub kujący ból) zaprzestań ćwiczenia i poinformuj osobę prowadzącą o tym fakcie.
 6. Traktuj siebie i swoje ciało z szacunkiem. Pamiętaj nasz stan psychofizyczny każdego dnia może się różnić, nie przekraczaj granic bólu, nie porównuj się z innymi, czy też z osobą prowadzącą zajęcia.
 7. Zachowaj względną ciszę podczas zajęć (zwłaszcza podczas sesji relaksacyjnych), aby ułatwić koncentrację wszystkim uczestnikom.
 8. Na zajęcia przychodź punktualnie, a jeżeli potrzebujesz się przebrać – bądź trochę wcześniej. Traktujmy uczestników zajęć i prowadzącego z wzajemnym szacunkiem.
 9. Sprzęt potrzebny do zajęć jest dostępny w Studio. Jeżeli wolisz ćwiczyć na swojej macie – zabierz ją ze sobą.
 10. Starajmy się utrzymać naszą przestrzeń w czystości – nie zaśmiecaj obiektu. Sprzęt sportowy odłóż na miejsce po skończonych zajęciach.
 11. Pamiętaj, też tworzysz to miejsce. Niech będzie przyjazne dla wszystkich.