Regulamin

Regulamin Gabinetu Fizjo-Fitness - Izabela Kura opublikowany w dniu 12.01.2024 r.

Cele i podstawowe zadania gabinetu

 1. Celem gabinetu jest udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych.
 2. Do zadań z zakresu rehabilitacji należy: wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu metod specjalnych fizjoterapii oraz kinezyterapii.
 3. Świadczenie usług z zakresu osteopatii.
 4. Dbanie o bezpieczeństwo pacjenta.

Przebieg procesu działania świadczeń

 1. Gabinet organizuje rehabilitację w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Fizjoterapeuta na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub wywiadu i funkcjonalnego badania pacjenta proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.
 3. Fizjoterapeuta ma prawo wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań.
 4. Gabinet prowadzi elektroniczną dokumentację medyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 5. Gabinet może udostępnić dokumentację medyczną:
 1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
 2. zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
 3. innym upoważnionym organom.

Zasady rezerwowania wizyty

 1. Rezerwacji zabiegów można dokonać osobiście lub telefonicznie.
 2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy.
 3. Wizyty będą udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 4. Istnieje możliwość przeniesienia zabiegu na inny termin pod warunkiem powiadomienia gabinetu o zmianie nie później niż 24h przed umówioną wizytą.

Zasady odwołania rezerwacji wizyty

 1. Pacjenci proszeni są o powiadomienie terapeuty najpóźniej 24 godz. przed terminem rezerwacji, wtedy wizyta zostanie przeniesiona na dogodny dla Pacjenta termin bez poniesienia kosztów.
 2. Jeśli odwołanie wizyty nastąpi później niż 24 godz. przed planowanym wykonaniem zabiegu lub Pacjent dokona rezerwacji terminu wizyty i nie stawi się o określonej godzinie, wcześniej jej nie odwołując, Pacjent zobowiązuje się do pokrycia 100% wartości odwołanej wizyty na następnej wizycie lub przelewem na konto bankowe: ING 81 1050 1634 1000 0097 3984 9116.
 3. Odwoływanie zabiegów możliwe jest tylko od poniedziałku do piątku, tzn. zabieg z poniedziałku z godziny 12:00 można odwołać do piątku do 12:00.

 4. Święta/dni wolne od pracy: w przypadku gdy dzień ustawowo wolny od pracy wypada w tygodniu ( poniedziałek – piątek), a wizyta jest umówiona w pierwszym dniu roboczym, należy ją odwołać najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny. Czyli jeżeli święto/dzień wolny jest w środę, a wizyta umówiona jest na czwartek o godzinie 12:00, należy ją odwołać najpóźniej we wtorek do godziny 12:00.

 5. Jeżeli Pacjent dokonał rezerwacji online i wizyta nie zostanie odwołana przez Pacjenta wcześniej niż 24h lub Pacjent nie stawił się w umówionym terminie, nastąpi naliczenie 100% ceny za wizytę.

 6. Jeśli odwołanie wizyty nastąpi przez fizjoterapeutę później niż 24h przed planowanym wykonaniem zabiegu, wizyta ta zostanie przeniesiona na najbliższy wolny termin dogodny dla Pacjenta oraz nie zostanie za nią pobrana opłata.

Czas

 1. Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00 z wyłączeniem świąt i weekendów.

 2. Firma Fizjo-Fitness zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy. Informacja o zmianach będzie podana na stronie internetowej.

 3. Czas wizyty wynosi 45-60min i zależny jest od indywidualnych potrzeb Pacjenta.

 4. W przypadku spóźnienia się na umówiona wizytę, terapeuta nie wydłuża czasu trwania wizyty.

Prawa pacjenta

W czasie korzystania z usług fizjoterapeutycznych pacjent ma prawo do:

 1. Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel.

 2. Świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach.

 3. Rzetelnej i jasno sprecyzowanej informacji o stanie zdrowia pacjenta.

 4. Pełnej dyskrecji dotyczącej informacji na temat pacjenta.

 5. Pełnej informacji na temat proponowanych zabiegów fizjoterapeutycznych.

 6. Pomocy i wyjaśnień o sposobie wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych.

Obowiązki pacjenta

W czasie korzystania z usług fizjoterapeutycznych do obowiązków pacjenta należy: 

 1. Przestrzeganie zasad higieny osobistej.
 2. Posiadania stroju sportowego w trakcie wykonywania ćwiczeń.
 3. Stawiania się punktualnie na umówioną wizytę.
 4. Przestrzegania zaleceń lekarza i fizjoterapeuty.
 5. Poinformowanie fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących. przeciwwskazaniach do rehabilitacji.
 6. Poinformowanie fizjoterapeuty jeżeli stan zdrowia ulegnie zmianie.
 7. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie gabinetu.
 8. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Postanowienia końcowe

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2024
 • Gabinet Fizjo-Fitness zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu i Cennika.
 • Korzystanie z zabiegów fizjoterapii jest jednoznaczne z akceptacją wyżej wymienionego regulaminu.